logo_advokat_medling_png_sv

Site Under Construction

Integritetspolicy

Information till dig vars personuppgifter lämnats till advokatbyrån

Om du har lämnat uppgifter om dig själv till advokatbyrån eller om uppgifter om dig har lämnats till advokatbyrån av domstol eller annan myndighet är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför

Dina personuppgifter behandlas på advokatbyrån för att vi ska kunna uppfylla advokatetiska krav på att tillvarata våra klienters intressen och inte hamna i intressekonflikter när vi åtar oss och utför uppdrag. Det är därför viktigt att du lämnar korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat uppdrag. När uppdraget är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som god advokatsed kräver det. Detta är normalt sett 10 år från det att uppdraget är avslutat.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på advokatbyrån. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon utanför advokatbyrån utan ditt godkännande.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till advokatbyrån.

Rättelse och radering

Om något har blivit fel i dina personuppgifter kan du begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Advokatbyrån kommer i så fall att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Personuppgifts- & dataskyddsansvarig

Den som är ansvarig för personuppgifter och dataskydd på advokatbyrån når du på info@advokatochmedling.se 


Missnöje

Det är inte alltid man kommer överens. Ifall du är missnöjd med advokatbyrån bör du i första hand kontakta oss på info@advokatochmedling.se så att vi kan diskutera frågan och försöka nå ett samförstånd. Om du inte är nöjd med det svar du får och beroende på varför du är missnöjd finns det olika instanser att vända sig vidare till.

Uppdrag

Om du är eller har varit klient på advokatbyrån och missnöjd med hur advokatbyrån har utfört uppdraget åt dig ska du i första hand vända sig till oss via info@advokatochmedling.se och försöka lösa problemet i samförstånd med oss. Om du är konsument och vi inte kunnat komma överens kan du sedan vända sig till Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm; konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se för att få saken prövad.

Beslut

Om någon av de anställda på advokatbyrån har varit förordnad som boutredningsman eller bodelningsförrättare i ett ärende där du har varit part och du är missnöjd med beslutet får du klandra det genom att inom viss tidsfrist efter delgivningen väcka talan vid den tingsrätt som har förordnat boutredningsmannen eller bodelningsförrättaren.

Etik

Alla advokater skall i sin verksamhet iaktta god advokatsed. Om du upplever att någon av de anställda på advokatbyrån handlat oetiskt och du inte har fått ett tillfredsställande svar från advokatbyrån när du har kontaktat oss om det kan du vända dig till advokatsamfundets disciplinnämnd med klagomål. Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn över advokater. Du bör då vara uppmärksam på att advokatbyråns huvudsakliga skyldighet är att tillvarata sina klienters intressen. Du kan i sådant fall vända dig till Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm; info@advokatsamfundet.se för att få saken prövad.

Personuppgifter

Om du är missnöjd med Advokatbyråns behandling av dina personuppgifter bör du i första hand kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Advokat & Medling
info(@)advokatochmedling.se
Göteborgskontoret:
Tel. 031-7606160
Malmökontoret:
Tel. 040-6066440